Ochrona danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że:

 1.  Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, z siedzibą przy ulicy Lubelskiej 57 a, telefon 47 81252 90.

     2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie: podkomisarz Tomasz Popis,  telefon 47 81252 34, e-mail:                       iod.lubartow@lu.policja.gov.pl.

     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:
 • wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa   Unii   Europejskiej lub prawa krajowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
 • do celów archiwalnych i statystycznych.
 1.   wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 2.  ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, na pezykład do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 3.  wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.
 4.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 •   dostępu do treści danych, na zasadach określonych w artykule 15 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania danych, na zasadach określonych w artykule 16 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 •   usunięcia danych, na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych , w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 •  ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w artykule 18 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w artykule 21  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1.  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 2.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3.  Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

 

Powrót na górę strony