Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ I INNYM UPRAWNIONYM PODMIOTOM

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie

ulica Lubelska 57A

21-100 Lubartów

Sekretariat:  telefon 47 812-52-20
              fax:    47 81 117 09

notatki z wypadków i kolizji, telefon 47 812-52-20

e-mail: dyzurni.kpplubartow@lu.policja.gov.pl

 

Zgodnie z artkułem 42 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1844 z późniejszymi  zmianami) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Należy nadmienić, że adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych  i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w paragafie 6 zarządzenia numer 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dziennik Ustaw  Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 roku.) to jest:  „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.Wzór notatki do podglądu – według Załącznika 2a

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM

Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozniej. 128 z późniejszymi zmianami) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.                                                                                                                                     

Również artykuł  16 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 r. Dziennik Ustaw z 2016 roku z pozniejszym 2060 z późniejszymi  zmianami) w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek  udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie artykułu. 217 paragraf 2 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 roku pozniej. 23 z późniejszymi zmianami), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z artykułem 23 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozniej 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego    z przepisu prawa.

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek -   Załącznik Numer 3


należy złożyć w siedzibie KPP w Lubartowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia             o zdarzeniu drogowym w dniu ……” na konto ……………………… (dane organu podatkowego, numer konta - poniżej).

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

Wzór zaświadczenia – według Załacznika 2b

 

Urząd Miejski w Lubartowie

PKO Bank Polski S.A. O/Lubartów

95 1020 3147 0000 8902 0102 7945

 

 

 

Powrót na górę strony