Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

publikacji strony internetowej: 2022-06-29

ostaniej dużej aktualizacji: 2022-06-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 •  nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 •  nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 • większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 •  część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 •  dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 •  dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 •  treści pochodzą od innych podmiotów;
 •  treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 •  multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strona posiada mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest sierżant sztabowy Jagoda Stanicka. Adres poczty elektronicznej rzecznik.kpplubartow@lu.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 25 248

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powaitowa Policji w Lubartowie, ulica Lubelska 57A, 21-100 Lubartów

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie znajduje się przy ulicy Lubelskiej 57A w Lubartowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie położony jest przy ulicy Lubelskiej 57A w Lubartowie. Wejście do ogólnodostepnej częsci budynku usytuowane jest od strony ulicy Lubelskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Przy bramie wjazdowej/ wyjazdowej, która znajduje się od strony ulicy Cichej, po lewej stronie znajduje się domofon, umożliwiający wywołanie pracownika lub dyżurnego na zewnątrz budynku. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada jednak schodołaz gąsiennicowy, przy pomocy którego osoby na wózkach inwalidzkich mogą wejść do budynku.. Do środka budynku prowadzą schody czterostopniowe oraz jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. W przedsionku za drzwiami wejściowymi po lewej stronie po wejściu przez trzystopniowe schody znajduje się pomieszczenie oficera dyżurnego czynne całą dobę, gdzie można uzyskać podstawowe informacje. Ze względów prawnych interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Poruszają się oni po budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie tylko w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższą kondygnację możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie ogolnodostępnej częsci parteru budynku ze swobodnym dostępem do toalety. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poza ogólnodostępną jedną toaletą znajdującą się na parterze budynku.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Budynek nie posiada pochylni ani platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Schody wyposażone są w poręcze.  Nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych wyjątek stanowi uruchomiony specjalny numer telefonu do wysyłania wiadomości tekstowych SMS dla osób niepełnosprawnych (głuchoniemych i niedosłyszących). Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zostać obsłużone w pomieszczeniach na parterze budynku. Konkretny pracownik, wezwany najczęściej za pośrednictwem oficera dyżurnego zajmuje się obsługą osoby niepełnosprawnej.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie posiada dwa parkingi. Miejsca parkingowe na jednym z nich są przeznaczone wyłącznie dla pracowników. Parking drugi, usytuowany od frontu budynku jest przeznaczony dla interesantów, a jedno miejsce blisko wejścia oznaczone jest i przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest 
przeszkolony w tym zakresie. Jednak w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się  Komenda rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Obsługa Osób Posługujących się Językiem Migowym Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl  


Komisariat Policji w Kocku, ulica Polna 10, 21-150 Kock

Wejście do budynku komisariatu znajduje się od strony ulicy Polnej i jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) prowadzi utwardzony chodnik, nie znajdują się na nim żadne bariery architektoniczne. Na jednym poziomie znajduje się także podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informujemy, że na teren Komisariatu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 


Posterunek Policji w Michowie, ulica Rynek I 16, 21-140 Michów

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Rynek I i nie jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) można dostać się po kilkunastu stopniach schodów, gdyż posterunek znajduje się na  wysokim parterze budynku. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów. Posterunek jest wyposażony w schodołaz.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunek Policji w Kamionce ulica Lubartowska 1, 21-132 Kamionka

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Browarnej i nie jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) można dostać się po ośmiu stopniach schodów, gdyż posterunek znajduje się na parterze budynku. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim, ulica Partyzantów 14A,  21-110 Ostrów Lubelski

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Partyzantów i jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) można dostać się po siedmiu stopniach schodów, gdyż posterunek znajduje się na parterze budynku i na pierwszym piętrze budynku do którego prowadzi 19 stopni schodów. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostepna toaleta.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.      


 

Istnieje możliwość wykorzystania pomocy tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Powrót na górę strony