Deklaracja dostępności - KPP Lubartów

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11

Data ostaniej dużej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną  jest starszy sierżant Jagoda Stanicka- adres poczty elektronicznej rzecznik.kpplubartow@lu.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 25 248

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Lubelskiej 57A w Lubartowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Budynek Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie położony jest przy ulicy Lubelskiej 57A w Lubartowie. Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Przy bramie wjazdowej/ wyjazdowej, która znajduje się od strony ulicy Cichej, po lewej stronie znajduje się domofon, umożliwiający wywołanie pracownika lub dyżurnego na zewnątrz budynku. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada jednak schodołaz gąsiennicowy, przy pomocy którego osoby na wózkach inwalidzkich mogą się dostać do budynku.. Do środka budynku prowadzą schody czterostopniowe oraz jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. W przedsionku za drzwiami wejściowymi po lewej stronie po wejściu przez trzystopniowe schody znajduje się pomieszczenie oficera dyżurnego czynne całą dobę, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie w obecności funkcjonariusza lub pracownika.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższą kondygnację możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie parteru budynku ze swobodnym dostępem do toalety. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poza ogólnodostępną jedną toaletą znajdującą się na parterze budynku.
 3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
  Budynek nie posiada pochylni ani platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Schody wyposażone są w poręcze.  Nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych wyjątek stanowi uruchomiony specjalny numer telefonu do wysyłania wiadomości tekstowych SMS dla osób niepełnosprawnych (głuchoniemych i niedosłyszących). Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zostać obsłużone w pomieszczeniach na parterze budynku. Konkretny pracownik, wezwany najczęściej za pośrednictwem oficera dyżurnego zajmuje się obsługą osoby niepełnosprawnej.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Tutejszy urząd posiada dwa parkingi. Miejsca parkingowe na jednym z nich są przeznaczone wyłącznie dla pracowników. Parking drugi, usytuowany od frontu budynku jest przeznaczony dla interesantów, a jedno miejsce blisko wejścia oznaczone jest i przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest 
  przeszkolony w tym zakresie. Jednak w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się  Komenda rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z starszy sierżant Jagoda Stanicką na adres poczty elektronicznej rzecznik.kpplubartow@lu.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 25 248.